Soutěž o pracovní stáž v centrále společnosti ASUS

POŘADATEL

Pořadatelem soutěže je společnost ASUS COMPUTER Czech Republic, s. r. o., se sídlem Na Pankráci 127, 142 00 Praha 4, IČ:27390721, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 109930 (dále jen „pořadatel“).

ÚČASTNÍCI

Účastníci soutěže (dále jen „účastník“ nebo „soutěžící“) musí splňovat následující podmínky:

 • student vysoké školy akreditované v ČR, přičemž tuto podmínku musí účastník splňovat ke dni přihlášení do soutěže,
 • plynulá znalost českého či slovenského jazyka,
 • znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni,
 • Účastníkem nemohou být zaměstnanci či spolupracovníci pořadatele (či členů jeho společnosti) a osoby jim blízké.

Účastníci se mohou soutěže účastni jako tým. Tým může mít max. 2 osoby. Skutečnost, že jde o tým, musí být zřejmá od počátku účasti (od přihlášení). Je-li níže v těchto podmínkách zmiňován „účastník“ či „soutěžící“ rozumí se tím též tým, pokud ze smyslu příslušeného ustanovení neplyne něco jiného. Je-li zmiňováno porušení povinností účastníkem, myslí se tím kterýkoliv účastník týmu, přičemž příslušná sankce se vztahuje na celý tým.

SOUHLAS S PODMÍNKAMI

 • Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas s těmito podmínkami.

DOBA SOUTĚŽE

 • Soutěž probíhá v době od vyhlášení zadání do vyhlášení vítěze.

PŘEDMĚT SOUTĚŽE A VÝBĚR VÝHERCŮ

Účastníci se přihlásí do soutěže způsobem uvedeným níže. Soutěž bude mít 2 kola. V prvním kole bude úkolem účastníků vypracovat projekt dle zadání pořadatele (dále je „projekt“). Z prvního kola vybere pořadatel 10 nejlepších účastníků, kteří postoupí do dalšího kola. Výběr bude proveden pořadatelem. Při výběru bere pořadatel v úvahu zejména kvalitu zpracování, kreativitu, vítány jsou netradiční přístupy. V druhém kole bude prezentovat 5 vybraných týmů svou prezentaci v anglickém jazyce. (dále jen „druhé kolo“). Pro případ, že by si výherce výhru nevyzvedl (stáže se nezúčastnil), může management pořadatele vybrat náhradníka z účastníků druhého kola.

VÝHRA

 • Výhrou je tříměsíční pracovní stáž v centrále společnosti ASUS v Taipei na Taiwanu v oddělení marketingu.
 • Pořadatel hradí výherci: dopravu (zpáteční letenka), ubytování po dobu stáže a kapesné 500 USD/měsíc po dobu stáže.
 • Předpokládaná doba stáže: 27.3.2017 – 18.6.2017

ZADÁNÍ A PRAVIDLA

 • Úkolem je zpracování projektu: návrh komunikační strategie produktu ASUS Zenfone 3 se zaměřením na cílovou skupinu studentů vysokých škol. Způsoby komunikační strategie nejsou limitovány, lze použít netradiční nástroje, je potřeba uvažovat rozpočtové omezení 500.000,-Kč bez DPH.
 • Forma zpracování projektu: prezentace s použitím Microsoft PowerPoint, tak aby doba prezentace nepřesáhla 15 minut.
 • Obsah projektu: projekt musí obsahovat návrh komunikační strategie, rozpočtový plán (budget plan).
 • Způsob odevzdání projektu: zasláním emailem na adresu prihlasky@stazvasusu.cz. Do textu průvodního mailu je třeba připojit krátké představení účastníka a kontaktní údaje (e-mail, tel. číslo).
 • Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech zadání a pravidla pro 1. kolo doplnit či upřesnit.
 • Projekty účastníků, kteří nedodrží shora uvedená pravidla, mohou být bez dalšího upozornění vyřazeny z hodnocení.

HARMONOGRAM

 • 18. 12. 2016 – termín pro zaslání vypracovaných projektů dle zadání
 • 9. 1. 2017 – kontaktování 10 nejlepších projektů
 • 16. –  20.1.2017 – prezentace 10 nejlepších týmů
 • 23.1.2017 –  kontaktování 5 nejlepších týmů
 • 30.1.– 3.2.2017 – termíny pro závěrečnou prezentaci  – po prezentacích dojde k vyhlášení vítěze

PROHLÁŠENÍ O PŮVODNOSTI PROJEKTU

Odevzdáním projektu účastník potvrzuje, že projekt je jeho původním dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb. právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a pokud při zhotovení projektu použil jakákoliv díla nebo části děl jiných autorů, učinil tak s jejich souhlasem nebo v rámci zákonné licence. Účastník rovněž prohlašuje, že při zpracování projektu neporušil žádnou povinnost mlčenlivosti, ochrany obchodního tajemství či jinou povinnost a že v souvislosti s předáním projektu pořadateli k níže uvedeným účelům nehrozí pořadateli žádná škoda.

UDĚLENÍ PRÁV

Účastník se zavazuje, že si po odevzdání projektu nebude nárokovat žádná práva ve vztahu k projektu. Účastník uděluje pořadateli nevýhradní právo k užití projektu či jeho části a to bezplatně a jakýmkoliv způsobem (vč. využití v marketingu), prostřednictvím libovolného média, jakýmkoli způsobem, k jakémukoliv účelu (zejm. marketing), bez nutnosti schválení, povolení nebo oznamování, s neomezenou dobou platnosti a bez geografického omezení.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přihlášením do soutěže vyjadřuje její účastník souhlas se zveřejněním svého jména a příjmení na výsledkové listině výherců na webu a na sociálních mediích. Na data získaná od účastníků, která splňují zákonnou definici osobního údaje (vyjma dat veřejně dostupných), se vztahuje ochrana podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Účastí v soutěži dává účastník souhlas s jejich zpracováním pořadatelem. Osobní údaje nebudou předávány třetím osobám, budou zpracovány jen po dobu a pro účely soutěže. Rozsah zpracovaných údajů vyplývá z rozsahu poskytnutých údajů účastníkem.

VÝHRADA ZMĚNY PODMÍNEK A VYMAHATELNOST

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo pravidla soutěže kdykoli změnit, soutěž zkrátit, prodloužit či bez náhrady ukončit, a to v průběhu celého trvání soutěže. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel může odmítnout předání výhry nebo účastníka vyloučit, pokud dospěje k odůvodněnému závěru, že účastník sleduje nepoctivý záměr. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy ve výhradní pravomoci pořadatele. Pořadatel neodpovídá za škody, ledaže by tyto škody byly způsobeny porušením právních povinností ze strany pořadatele.

DANĚ A POPLATKY

Pořadatel nese odpovědnost pouze za úhradu těch daní a poplatků, ke kterým je ze zákona povinen. Pořadatel nenese odpovědnost za jakékoliv daně či poplatky, které by mohly vzniknout na straně účastníka soutěže. Účastník soutěže, který vyhraje cenu je povinen si na sám obstarat potřebné poradenství ohledně daní.

PLATNOST

Tato pravidla jsou vytvořena v souladu s platnými zákony a dalšími právními předpisy České republiky a jsou závazná pro obě strany. Tato pravidla jsou platná ode dne 6.10.2016.